ÚVODNÉ USTANOVENIA

Osobnými údajmi sa rozumie titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov, e-mailová adresa za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z objednávky a ďalšej komunikácie s ním. V prípade právnickej osoby kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Prevádzkovateľ e-shopu www.ikryty.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

a. Správcom Vašich osobných údajov je TMC Trade s.r.o., so sídlom Záhradná 495/23, 044 10 Geča, 

(ďalej len„správca“).

b. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Záhradná 495/23, 044 10 Geča, adresa elektronickej pošty info@ikryty.sk, telefón +421 950 772 702

c. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

·            Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov;

·            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Ďalej len „Nariadenie“);

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

b. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu. 

b. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

a. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

b. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Kontaktujte nás na info@ikryty.sk alebo +421 950 772 702.

c. Keby ste se domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu. 

d. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.

e. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, keď sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

f. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet".

 

7. DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN

a. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

b. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

c. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

d. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.