Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) živnostníka Imrich Sándor

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1.          Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi  prevádzkovateľom internetového obchodu www.ikryty.sk ako predávajúcim, ktorým je Imrich Sándor,  so sídlom Cestice 81, 044 71 Cestice,  IČO: 52112225zapísaná v Obchodnom registri Košice I, Oddiel: Sro Vložka číslo: 41228/V, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2.          Všetky zmluvné vzťahy medzi živnostníkom Imrich Sándor (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“, príp. "spotrebiteľ") sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode  a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a so zákonom  č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

3.          Kontaktné údaje predávajúceho: e-mail: admin@ikryty.sk, telefón: +421 944 681 772,

 

4.          Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), www.soi.sk

 

5.          Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar, poskytne svoje údaje v zmysle náležitostí požadovaných na realizáciu objednávky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 

6.          Internetovým obchodom, e-shopom, je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

 

7.          Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 

8.          Službou sú  všetky spôsoby dopravy, balenia a platby, prípadne iné veci nehmotného charakteru. 

 

9.          Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

 

10.     Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z. z. v lehote 14 kalendárnych dní.

 

II. Cena

 

1.          Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20% DPH. V prípade zmeny sadzby DPH sa táto upraví podľa právnych predpisov účinných v čase vystavenia faktúry.

 

2.          Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu v okamihu vykonania nákupu.

 

3.          Cena za tovar a služby objednané spotrebiteľom môžu byť dodatočne upravené len na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody a súhlasom predávajúceho a spotrebiteľa.

 

4.          Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

III. Objednávka

 

1.          Objednávka vzniká na základe potvrdenia nákupu tovaru uloženého v košíku v internetovom obchode, kupujúcim.

 

2.          Pre vybavenie objednávky je potrebné pred potvrdením nákupu, vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar a služby.

 

3.          Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky predávajúcim.

 

4.          Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru a služieb kupujúcemu, bude dohodnutý e-mailom, na ktorý budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

 

5.          Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného a dodaného tovaru a služieb.

 

IV. Platobné podmienky

 

1.          Za tovar a služby v internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:  

 

a.          platba na dobierku

 

b.          platba cez PayPal

 

c.           platba prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho

 

2.          Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu tovaru a služieb platbou vopred a to najmä v prípadoch: 

 

a.          keď kupujúci v predchádzajúcom období porušil všeobecné obchodné podmienky

 

V. Dodacie podmienky

 

1.          Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je obvykle expedovaný do 1 pracovného dňa.

 

2.          Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov, a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

 

3.          Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) s dodacím listom, návod a ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

 

4.          Za miesto plnenia je považované miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 

5.          Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

 

6.          Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

 

7.          Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

 

8.          Reklamácie viditeľného mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci zamestnancovi prepravcu, bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. 

 

9.          Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky. Pokiaľ tak neurobí, môže si uplatniť nároky z vád len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

10.     Predávajúci poskytuje dodanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom:

 

a.          Slovenskej pošty

 

VI. Poplatky za prepravu a balné

 

1.          Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

 

a.          pri doprave Slovenskou poštou - 1,5 €

 

2.          Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní zásielky na pošte):

 

a.          pri doprave Slovenskou poštou - 3 €

 

3.          Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

4.          Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

VII. Prevod vlastníckeho práva       1.     Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na    kupujúceho

       

       2.     Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.      VIII. Storno objednávky

 

1.          Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar pred expedíciou elektronicky bez storno poplatku.

 

2.          Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch predávajúci informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu úhradu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy/storna prevodom na účet určený kupujúcim.

 

3.          Predávajúci má právo  stornovať objednávku pri predchadzajúcom porušení  všeobecných obchodných podmienok kupujúcim ako je napr. predchádzajúce neprevzatie objednaného tovaru kupujúcim. 

 

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1.          Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 

2.          Ak kupujúci chce využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je povinný písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť na kontaktnú adresu predávajúceho. V odstúpení kupujúci uvedie meno a priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum objednania, prípadne číslo účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar je kupujúci povinný doručiť spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy doručí predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, pokiaľ možno v originálnom obale a nepoužívaný spolu so všetkými dokumentmi – originálom faktúry s dodacím listom, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. Odporúčame spotrebiteľom, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

 

3.          Predávajúci vráti úhradu  za tovar, vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia, ktorý mohol kupujúci využiť pri objednávke tovaru, ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy.

 

4.          V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je tak povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy

 

5.          Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

6.          Podľa zákona č. 102/2014 Z.z., §7, ods. 6, písmeno C, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

7.          Tento článok neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

8.          V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné úhrady kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

X. Ochrana osobných údajov       Osobnými údajmi sa rozumie titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov, e-mailová adresa za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z objednávky a ďalšej komunikácie s ním. V prípade právnickej osoby kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Prevádzkovateľ e-shopu www.ikryty.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

a. Správcom Vašich osobných údajov je Imrich Sándor, so sídlom Cestice 81, Cestice 044 71

(ďalej len„správca“).

b. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Cestoce 81, 044 71 Cestice, adresa elektronickej pošty info@ikryty.sk, telefón +421 944 681 772

c. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

·            Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov;

·            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Ďalej len „Nariadenie“);

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

b. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu. 

b. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

a. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

b. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Kontaktujte nás na info@ikryty.sk alebo +421 944 681 772.

c. Keby ste se domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu. 

d. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.

e. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, keď sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

f. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet".

7. DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN

a. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

b. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

c. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

d. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

 

 

 

XI. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1.          Zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci.

 

2.          Kupujúci je povinný:

 

a.          prevziať objednaný tovar,

 

b.          zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,

 

c.           preskúmať tovar a neporušenosť obalu tovaru pri jeho preberaní.   

 

3.          Predávajúci je povinný:

 

a.          dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

 

b.          spolu s tovarom, alebo dodatočne, zaslať kupujúcemu všetky dokumenty týkajúce sa tovaru, napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na použitie v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

XII. Náhrada škody

 

1.          Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

 

XIII. Záručné podmienky

 

1.          Na všetok predávaný tovar sa pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov.

 

2.          Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

3.          Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však zľava poskytnutá kvôli určitej vade tovaru, záručnú opravu na túto vadu nie je možné uplatniť.

 

XIV. Reklamačný poriadok a reklamačné podmienky

 

1.          Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.

 

2.          Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese internetového obchodu www.ikryty.sk. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: Imrich Sándor,  Cestice 81, 044 71 Cestice. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme, odporúčame tovar poistiť.

 

3.          Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

 

4.          Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

 

5.          Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že:

 

a.          K závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim.

 

b.          Nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie.

 

c.           Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru.

 

d.          Zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar.

 

e.          Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.

 

f.             Používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 

g.          Vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, sú taktiež vyňaté zo záruky.

 

h.          Záruka sa nevťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 

6.          Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na poštovú adresu internetového obchodu, avšak nie dobierkou. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe, ktorý slúži ako záručný list a priložiť písomný popis závady vo forme reklamačného formuláru.

 

7.          Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

8.          Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa predania reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 

9.          Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 

a.          Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci, kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

 

b.          Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),

 

c.           V prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

 

d.          Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

e.          Poškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

 

f.             Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

g.          Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

 

10.     Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. 

 

11.     Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim IPshop s.r.o., je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170, 
http://www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov  vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12.     Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 

 

 

XV. Záverečné ustanovenia

 

1.          Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

 

2.          Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

3.          Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy.

 

4.          Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

5.          Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.5.2018.

 

6.          Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, Zákona o elektronickom obchode, v platnom znení ako i súvisiacimi predpismi.